fbpx

Adatkezelési Tájékoztató

 

Bevezető

A TS-TEJ Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban TS-TEJ Kft.), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A TS-TEJ Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, a hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A TS-TEJ Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, továbbá kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A TS-TEJ Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a TS-TEJ Kft. által alkalmazott adatkezelési elveket, továbbá a TS-TEJ Kft. adatvédelmi politikáját saját weboldalával, gazdasági tevékenységével, valamint a látogatók önkéntes hozzájárulásán alapuló online megkereséseivel kapcsolatban.

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR)

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:

 • Érintett: a TS-TEJ Kft.-val kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan a TS-TEJ Kft. személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

A TS-TEJ Kft. jelen tájékoztató hatálya alá tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének adatkezelési folyamatai az érintett önkéntes hozzájárulásán, szerződés teljesítéséhez kapcsolódnak vagy az adatkezelő jogi kötelezettségén vagy jogos érdekén alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A kezelt személyes adatok köre aranyban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

A TS-TEJ Kft. weboldalán csak olyan személyes adatokat kezel, amelyeknek rögzítése szükséges a weboldal rendeltetésszerű működéséhez, felhasználói élmény növeléséhez, továbbá az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételhez, illetve kommunikációhoz.

A TS-TEJ Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről a TS-TEJ Kft. külön értesíti ügyfeleit.

Felhívjuk a TS-TEJ Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A TS-TEJ Kft., mint adatkezelő adatai:

Megnevezése: TS-TEJ Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselője: Tobias Schmalzbauer és Boda László
Központi e-mail címe: info@tstej.hu
Telefonszáma: +36 20 466 4491
Székhelye: Borjád, Külterület 066/5, 7756
Adatvédelmi Felelős elérhetőségei: +36 20 466 4491  info@tstej.hu

A TS-TEJ Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók:

Megnevezése: Örkényi Károly EV
Központi e-mail címe: info@kariati.hu
Honlapja: kariati.hu
Székhelye: 3900 Szerencs Szabadság út 8/c
Feldolgozói tevékenysége: Webtárhely szolgáltatás
Megnevezése: Microsoft Magyarország Kft.
Honlapja: www.microsoft.com
Székhelye: Graphisoft Park 3. (Záhony u.)
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata: Adatvédelem
Feldolgozói tevékenysége: Levelezőszervertárhely szolgáltatás

Adatbiztonsági intézkedések

A TS-TEJ Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A TS-TEJ Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A TS-TEJ Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

A TS-TEJ Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

A TS-TEJ Kft. szokásos üzletmenetével kapcsolatban birtokába jutott személyes adatokat nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésére az érintettekre vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek.

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a TS-TEJ Kft., mint adatkezelő, munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

A TS-TEJ Kft. számítástechnikai rendszerei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Üzleti szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Bármely szerződés megkötéséhez szükséges a felek azonosítása, valamint a szerződés tárgyának az írásbeli rögzítése. Ennek keretében a TS-TEJ Kft. kezeli természetes személy ügyfeleinek szerződésben szereplő személyes adatait, valamint céges partnereinek képviselői és kapcsolattartói adatait.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Szerződés előkészítése és megkötése, a személyazonosító és szerződéses adatok vonatkozásában
 • A TS-TEJ Kft. szerződésteljesítéséhez fűződő jogos érdeke a kapcsolattartói adatok vonatkozásában

Az adatkezelés célja: A szerződésben foglaltak teljesítése a szerződő fél igényei szerint.

Személyes adatok köre:

 • Személyazonosító és szerződéses adatok (név és aláírás, valamint cégadatok, mint: székhely, adószám, cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma, bankszámlaszám),
 • Kapcsolattartásra szolgáló adatok (mint: név, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés időtartama:

 • A személyazonosító és szerződéses adatok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által megállapított, szerződés megszűnését követő 5 éves elévülési idő lejártáig kerülnek tárolásra.
 • A kapcsolattartói adatok a kapcsolattartásra okot adó szerződés megszűnésekor vagy a kapcsolattartási igény megszűnésekor törlésre kerülnek

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megdásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a szerződés nem köthető meg, illetve nem teljesíthető.

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A számviteli törvény formai követelményeinek megfelelő számla kiállításához szükség lehet az ügyfelek személyes adatait kezelni.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (2000. évi C. törvény a számvitelről)

Az adatkezelés célja: Számlakiállítás

Személyes adatok köre: Név, lakcím/székhely, adóazonosító jel/adószám

Az adatkezelés időtartama: 8 + 2 év a számviteli törvény alapján

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számlakiállítás lehetősége nélkül a TS-TEJ Kft. elzárkózik a szerződéskötéstől.

Vagyonvédelem

A TS-TEJ Kft. telephelyén zártláncú televíziós megfigyelés működik.

A kamerák száma és látószöge: Összesen 20 kamera került felszerelésre a telephely külterületeit megfigyelő oldalfalakra, a bejáratokhoz, folyósókra, a raktár és az üzemegység bizonyos területeire, valamint a tárgyalóba. Részletes leírásuk a bejáratokhoz felhelyezett táblázatokon olvashatók.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke. A jogos érdek fennállását igazolja az adatkezelő vagyonvédelmi és veszélyes anyagok őrzési igénye, továbbá a TS-TEJ Kft.. területén tartózkodó munkavállalók, ügyfelek, partnerek és látogatók életének, testi épségének és egészségének megóvására irányuló törekvés.

Az adatkezelés célja: Élet és vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, felderítése, munkavédelem, valamint veszélyes anyagok őrzése

Személyes adatok köre: Képmás, dátum, földrajzi helyzet, illetve a felvételeken esetlegesen látszó egyéb személyes adatok

Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában a rögzítést követő 3 munkanap

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A telephely nem látogatható.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg a TS-TEJ Kft.-t (pl.: telefonon, e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon), elengedhetetlen, hogy a TS-TEJ Kft. az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt követően az adatok tárolása a TS-TEJ Kft. jogos érdeke alapján történhet. A TS-TEJ Kft. jogos érdeke a későbbi kapcsolattartást, valamint a TS-TEJ Kft. vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, a TS-TEJ Kft. rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. A TS-TEJ Kft.-nek ezeket a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

 • Online megkeresés esetén: név és e-mail cím
 • Telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám
 • Kapcsolatfelvételi űrlap használata esetén: név, e-mail cím és telefonszám

Az adatkezelés időtartama: A TS-TEJ Kft. az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő három hónapon belül törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre a TS-TEJ Kft.-nek nem áll módjában válaszolni.

Plug In-ek és beépülő modulok

A TS-TEJ Kft. weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó PlugIn-ek működnek.

Instagram widgetek elérést biztosítanak az Instagram szociális hálójához

Facebook
Szolgáltató Facebook Inc. (Facebook Ireland Limited)
Célja, működése Facebook widgetek elérést biztosítanak a Facebook szociális hálójához
A továbbított személyes adatok Böngészéssel kapcsolatos adatok, böngésző és operációs rendszer típusa
Adatkezelési tájékoztatója Adatkezelés tájékoztató
Instagram
Szolgáltató Facebook Inc.
Célja, működése
A továbbított személyes adatok Böngészéssel kapcsolatos adatok; mint IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa
Adatkezelési tájékoztatója Adatkezelés tájékoztató
Google Térkép
Szolgáltató Google Inc.
Célja, működése Térképmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a webhely számára, hogy az elhelyezkedéssel kapcsolatos adatokat az oldalaiba integrálja.
A továbbított személyes adatok Böngészéssel kapcsolatos adatok; IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, a TS-TEJ Kft. weboldalának URL címe.
Adatkezelési tájékoztatója Adatkezelés tájékoztató

Az oldalon elhelyezett Facebook és Instagram ikonokra kattintva a böngésző a TS-TEJ Kft. saját hivatalos Facebook és Instagram oldalára navigálja Önt.

Jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi irányelvek irányadóak a TS-TEJ Kft. közösségi oldalainak látogatásából eredő adatkezelésekre is.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A TS-TEJ Kft. Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása céljából üzemeltetett  közösségi hivatalos oldalainak (Facebook, Instagram) működtetése.

Személyes adatok köre: Név, valamint azon adatok, melyeket Ön a TS-TEJ Kft. közösségi oldalain önmagáról közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: Az adatfelvételtől (pl.: hozzászólás írása) számított 5 éves elévülési időn belül az adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

TS-TEJ Kft. közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használja fel.

Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg a TS-TEJ Kft. és a Facebook Ireland Limited között.

Sütik („Cookie”)

A TS-TEJ Kft. weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a TS-TEJ Kft.-nek lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása.

Személyes adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, felhasználói tevékenység (munkamenet száma és hossza), eszköz információk (pl.: képernyő felbontása), hálózati szolgáltató.

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy a megadástól számított legfeljebb 17 évig kezeli a TS-TEJ Kft.. A süti élettartamának leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége.

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a weboldalt látogatók eszközeiről, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát.

Általánosságban a sütik három plusz három csoportra bonthatók:

Munkamenet (Session) sütik: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul zökkenőmentesen és biztonságosan böngészhessék a TS-TEJ Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Állandó Sütik: Az állandó sütik érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi időn belül a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső sütik: Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső sütiről beszélhetünk, míg ha a süti forrása külső TS-TEJ Kft. által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

A weboldal működése szempontjából a sütik további három csoportra oszthatók: a megfelelő működéshez alapvetően szükséges sütik, funkcionális sütik és analitikai sütik.

Az alapvetően szükséges sütik: A webhely által kínált valamely szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül például a weblap nem képes megfelelni egyes adatbiztonsági követelményeknek.

Funkcionális sütik: A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a webhely emlékezzen az Ön beállításaira (pl.: választott nyelv beállítása). Ezen sütik által gyűjtött információk nem képesek nyomon követni az Ön böngészési tevékenységét.

Analitikai sütik: Az elemzési sütik rögzítik az információkat, többek között a weboldalon Ön által meglátogatott lapokról, a weboldalon eltöltött időről és a gyakoriságról, amellyel Ön a weboldalt látogatja.

A weboldal használata során keletkezett, Önre vonatkozó adatokat a TS-TEJ Kft. marketing célokra nem használja fel.

Neve Célja Típusa Élettartama
moove_gdpr_popup Akkor kerül beállításra, amikor a felhasználó megismerte és elfogadta a cookie-król szóló értesítési sávot. Feltétlenül szükséges/állandó/belső 1 év
_ga A legtöbb esetben a honlap egyedi látogatóinak azonosítására szolgál, és minden oldal-megtekintéssel frissül. Egyedi azonosítóval is rendelkezik, melyet a Google Analytics egy kiegészítő biztonsági intézkedésként használ a cookie érvényességének és hozzáférhetőségének biztosítására. Funkcionális süti/állandó/külső 2 év
_gat A dokumentáció szerint a kérések számának szabályozására szolgál – a nagy forgalmú webhelyeken végzett adatgyűjtést korlátozva. Funkcionális süti/állandó/külső 1 perc
_gid A felhasználók elkülönítésére szolgál. Egy egyedi felhasználói munkamenet-azonosítót tárol. Funkcionális süti/állandó/külső 1 nap
A TS-TEJ Kft. analitikai sütiket használ.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat bárki számára.

Google Analytics
Szolgáltató Google Inc.
Célja, működése Felhasználók számának, tevékenységének nyomon követése, webanalitikai mérések végzése.
Adatkezelési tájékoztatója Adatkezelés tájékoztató
Hogyan tudja a cookie-k használatát szabályozni?

Ön egyrészt a Honlap adatvédelmi központjában tudja szabályozni az oldalon használt cookie-k működését.

Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 • helyesbítéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozása;
 • törléshez való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a TS-TEJ Kft.-nek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a TS-TEJ Kft. egyébként is kezel Önről).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg a TS-TEJ Kft..

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a TS-TEJ Kft. rendszereiből az Ön adatait visszaállíthatatlanul törli.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy a TS-TEJ Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról a TS-TEJ Kft. tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a TS-TEJ Kft. közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti a TS-TEJ Kft.-től az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén a TS-TEJ Kft. méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a TS-TEJ Kft. úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a TS-TEJ Kft. késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a TS-TEJ Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a TS-TEJ Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a TS-TEJ Kft.nak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de a TS-TEJ Kft. jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a TS-TEJ Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A TS-TEJ Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a TS-TEJ Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a TS-TEJ Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat a TS-TEJ Kft. jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a TS-TEJ Kft. által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha a TS-TEJ Kft. bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a TS-TEJ Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon, az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok, a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje a TS-TEJ Kft.-től, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Jogorvoslati jogok

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
 
Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes az TS-TEJ Kft.-nek elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.
 
Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon a TS-TEJ Kft. Adatvédelmi Felelőséhez az alábbi elérhetőségeken:                        
E-mail: info@tstej.hu
Telefon: +36 20 466 4491